Cookies

onze koektrommel, met inhoud

1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding erkend.

4. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering


1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mi Toetie Baby- en Kinderkleding bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen


1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht


1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mi-toetie.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

3. Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer


1. Indien u een bestelling plaatst bij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

2. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gegrond worden bevonden, zal Mi Toetie Baby- en Kinderkleding naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mi Toetie Baby- en Kinderkleding in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen


1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden Mi Toetie Baby- en Kinderkleding slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst


1. Een overeenkomst tussen Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding op haalbaarheid is beoordeeld.

2. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht


1. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Mi Toetie Baby- en Kinderkleding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid


1. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud


1. Eigendom van alle door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zolang de afnemer de vorderingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding of een door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mi Toetie Baby- en Kinderkleding haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. © Auteursrechten


Alle rechten voorbehouden. Alle foto’s en teksten op deze site zijn het exclusieve eigendom van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de winkel is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder de betaling, vergoeding of een regeling daarvan. Deze beelden zijn niet Royalty Vrij en zijn niet in het publieke domein. Gebruik van een beeld als basis voor een ander fotografische concept, verhaalconcept of afbeelding is een schending van het auteursrecht. Door het invoeren van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding erkend.

4. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering


1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mi Toetie Baby- en Kinderkleding bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aan de leveringsplicht van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen


1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht


1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mi-toetie.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

3. Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer


1. Indien u een bestelling plaatst bij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

2. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gegrond worden bevonden, zal Mi Toetie Baby- en Kinderkleding naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mi Toetie Baby- en Kinderkleding in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen


1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Mondelinge toezeggingen verbinden Mi Toetie Baby- en Kinderkleding slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst


1. Een overeenkomst tussen Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding op haalbaarheid is beoordeeld.

2. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht


1. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mi Toetie Baby- en Kinderkleding gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Mi Toetie Baby- en Kinderkleding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid


1. Mi Toetie Baby- en Kinderkleding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud


1. Eigendom van alle door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zolang de afnemer de vorderingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding of een door Mi Toetie Baby- en Kinderkleding aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mi Toetie Baby- en Kinderkleding haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mi Toetie Baby- en Kinderkleding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mi Toetie Baby- en Kinderkleding.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Mi Toetie Baby- en Kinderkleding er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. © Auteursrechten


Alle rechten voorbehouden. Alle foto’s en teksten op deze site zijn het exclusieve eigendom van Mi Toetie Baby- en Kinderkleding en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de winkel is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder de betaling, vergoeding of een regeling daarvan. Deze beelden zijn niet Royalty Vrij en zijn niet in het publieke domein. Gebruik van een beeld als basis voor een ander fotografische concept, verhaalconcept of afbeelding is een schending van het auteursrecht. Door het invoeren van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Jij krijgt direct € 2,50 korting!

Coupon has expired

This field is required

De kortingscode kun je direct gebruiken na inschrijving. Ter herinnering ontvang je de code ook in je mailbox. Dat is snel verdient!

Yes! € 2,50 korting op jouw bestelling!

Coupon has expired

Vul de kortingscode in tijdens het afronden van je bestelling. De kortingscode is geldig bij een minimum bestelbedrag van 15,.

Ontvang direct € 2,50 korting!
1